Provozní řád školní jídelny

05.05.2011 15:17

 

Provozní řád školní jídelny

 

 

1.             Strava se vydává v době od 10.30 h do 13.15 hodin. Výdej je realizován výhradně v prostorách školní jídelny. Režim výdeje stravy pro mimoškolní strávníky je upraven zvláštními ustanoveními tak, aby nebylo narušeno stravování žáků základní školy.

2.             Obědy si kupují strávníci na měsíc dopředu a to od posledního pracovního dne předešlého měsíce do 2. pracovního dne daného měsíce. Odhlašování obědů u vedoucí školní jídelny se provádí do 13.00 h den předem, pokud je následující nepřítomnost strávníkovi známa. Neodhlášené obědy propadají. Stravné je vybíráno dle předpisu na daný měsíc. Od tohoto předpisu se odečítají případné odhlášky z minulého měsíce.

3.             Strávníci jsou povinni uklidit po sobě použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo. V jídelně se musí chovat společensky a ukázněně. Případné poškození majetku z inventáře školní jídelny nebo školy je strávník povinen v plné výši uhradit.

4.             Dozor ve školní jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci podle stanoveného rozvrhu.

5.             Strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně společného stravování, před vstupem do budovy si řádně očistí obuv. Nesmí s sebou do školní jídelny brát zvířata. Dodržuje se přísný zákaz kouření v budově i v areálu školy.

6.             Strávníci jsou povinni podrobit se všem předpisům, jejichž smyslem je dodržování všech hygienických norem a zabránění vzniku a šíření chorob a onemocnění.

7.             Všichni strávníci jsou povinni respektovat pokyny a nařízení pedagogického dozoru a zaměstnankyň školní jídelny.

8.             Při nedodržování ustanovení provozního řádu školní jídelny zaniká možnost stravování ve školní jídelně.

9.             Tento provozní řád platí do odvolání.

 

 

 

1. května 2011

 

 

                                                                                  PaedDr. Stanislava Hlaváčková

                                                                                              ředitelka školy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Brloh

Brloh 149, 38206 Brlohředitelna: 380745120
ředitelna: 725952367

ekonom: 380745002

sborovna: 380420537


ŠD: 380745159

MŠ Brloh: 380745136

MŠ N Ves: 380745141

Jídelna: 380745106

Obědy odhlašování, přihlašování pomocí SMS
721 982 664